Hey, this photo is ©

Regulamin

www.foto-meble.pl & www.artattak.com.pl

1. ZASADY OGÓLNE
1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Waldemara Petera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Peter „Multimedia & WWW”, zwanej w dalszej części Regulaminu – Multimedia & WWW, w siedzibie Multimedia & WWW oraz przez Piotra Balcera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Studio Reklamy i Komunikacji Wizualnej „Art ATTAK” Piotr Balcer, drogą elektroniczną. Regulamin określa: zasady składania i realizacji zamówień; warunki przyjmowania plików; prawa i obowiązki Klienta; zakres odpowiedzialności Sprzedawcy oraz informacje porządkowe.
1.2 Właścicielem Studio Reklamy i Komunikacji Wizualnej „Art ATTAK” Piotr Balcer jest Piotr Balcer prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Studio Reklamy i Komunikacji Wizualnej „Art ATTAK” Piotr Balcer (adres prowadzenia działalności gospodarczej i adres do korespondencji: 63-600 Kępno, ul. Wojska Polskiego 9) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 619-108-81-72, REGON 251468935, adres poczty elektronicznej: artattak@poczta.onet.pl, numer telefonu kontaktowego: 605-405-303.
1.3 Właścicielem Waldemar Peter „Multimedia & WWW” jest Waldemar Peter prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Peter „Multimedia & WWW” (adres prowadzenia działalności gospodarczej i adres do korespondencji: 63-600 Kępno, ul. Wojska Polskiego 9) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 619-122-56-63, REGON 301203530, adres poczty elektronicznej: artattak@poczta.onet.pl, numer telefonu kontaktowego: 696-477-457.
1.4 Regulamin stanowi integralną część Umowy Sprzedaży i obowiązuje obie strony, jeśli nie uzgodnią one na piśmie odmiennych postanowień.
1.5 Warunkiem podjęcia współpracy z Klientem jest zaakceptowanie Regulaminu. Klient składając Zlecenie akceptuje treść Regulaminu, niezależnie od sposobu złożenia Zamówienia (za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też osobiście, w siedzibie obu firm).

2. SŁOWNIK
2.1 SPRZEDAWCA / USŁUGODAWCA – Waldemar Peter prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Peter „Multimedia & WWW” (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: 63-600 Kępno, ul. Wojska Polskiego 9) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 619-122-56-63, REGON 301203530, adres poczty elektronicznej: artattak@poczta.onet.pl, numer telefonu kontaktowego: 696-477-457, właściciel firmy „Multimedia i WWW” Waldemar Peter oraz Piotr Balcer prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Studio Reklamy i Komunikacji Wizualnej „Art ATTAK” Piotr Balcer (adres prowadzenia działalności gospodarczej i adres do korespondencji: 63-600 Kępno, ul. Wojska Polskiego 9) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 619-108-81-72, REGON 251468935, adres poczty elektronicznej: artattak@poczta.onet.pl, numer telefonu kontaktowego: 605-405-303, właściciel firmy Studio Reklamy i Komunikacji Wizualnej „Art ATTAK” Piotr Balcer.
2.2 KLIENT / USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
2.3 UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w siedzibie Sprzedawcy.
2.4 PROJEKT/ZLECENIE USŁUGI – skład graficzny (opracowanie graficzne pliku produkcyjnego, stworzenie lub modyfikacja Pliku Graficznego, materiału do druku) zgodnie z wytycznymi Klienta, obejmujący wszelkie czynności związane z pracą na komputerze i stanowiący samodzielny przedmiot Umowy Sprzedaży lub dotyczący realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta.
2.5 ZAMÓWIENIE – złożone w formie pisemnej, elektronicznej lub osobiście indywidualne zlecenie dotyczące zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi.
2.6 PLIK GRAFICZNY – projekt przygotowany przez Klienta albo przez Usługodawcę według wytycznych Klienta.
2.7 USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
2.8 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – formularz dostępny na stronie internetowej wymagany do akceptacji przyjęcia zgłoszenia.
2.9 KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.10 KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną spełniający warunki wskazane w art. 221 Kodeksu Cywilnego.
2.11 PISEMNE POTWIERDZENIE/PISMO SPRZEDAWCY/PISMO KLIENTA – podpisane Pismo Sprzedawcy lub Klienta, jak również zawarte w wiadomości przesłanej za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) podpisane, ale bez konieczności opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w art. 78 § 2 Kodeksu Cywilnego.
2.12 DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.13 REGULAMIN – niniejszy regulamin.

3. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
3.1 Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sprzedawcy, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3.2 Klient może złożyć Zamówienie w następujący sposób:
-za pośrednictwem poczty elektronicznej (mail) poprzez przesłanie Zamówienia na adresy mail podane na stronie internetowej www.foto-meble.pl
-w formie pisemnej osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
3.3 Wszystkie wskazane powyżej formy są równoważne. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą jego podpisania. Zamówienie składane za pośrednictwem poczty elektronicznej traktowane są jako Zamówienia podpisane. Treść Zamówienia wiąże strony po Pisemnym Potwierdzeniu jego przyjęcia przez Sprzedawcę. Datą przyjęcia Zamówienia jest data Pisemnego Potwierdzenia.
3.4 W przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawca przesyła Pisemne Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Przesłana wiadomość stanowi propozycję zawarcia Umowy Sprzedaży i zawiera informację o:
-przedmiocie Zamówienia;
-łącznej cenie zamawianych Usług;
-sposobie i terminie zapłaty;
-czasie realizacji Zamówienia;
Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą Pisemnego Potwierdzenia przez Klienta warunków Umowy Sprzedaży, o których mowa powyżej.
3.5 Wszelkie późniejsze zmiany Zamówienia wymagają Pisemnego Potwierdzenia drugiej strony. Jeśli późniejsza zmiana Zamówienia pociągać będzie za sobą obowiązek zapłaty kwoty pieniężnej przekraczającej kwotę wskazaną w pierwotnym Zamówieniu, Sprzedawca przyjmie Zamówienie do realizacji po Pisemnym Potwierdzeniu przez Klienta, że wie o tym obowiązku.
3.6 Przed złożeniem Zamówienia, Klient ma prawo zapytać o wycenę, przyszłego, ewentualnego Zamówienia. Taka jednorazowa wycena jest wykonywana bezpłatnie i obowiązuje przez 5 dni roboczych od daty widniejącej w ofercie cenowej – daty wysłania maila. Jakakolwiek zmiana w złożonym zapytaniu przez Klienta, a dotycząca np.: ilości, użytych materiałów, zastosowania, itp. powoduje, że poprzednia oferta cenowa automatycznie staje się nieaktualna.
3.7 Klient zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich potrzebnych danych/materiałów do realizacji złożonego i potwierdzonego Zamówienia najpóźniej w terminie do 14 dni od daty przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu. W szczególności, jeśli Zlecenie wykonywane jest według projektu Klienta. Po upływie tego terminu, wszelkie nanoszone poprawki, spowodowane opóźnionym dostarczeniem danych/materiałów będzie naliczane według stawki 60zł/h.
3.8 Utrwalanie, zabezpieczenia oraz udostępnianie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie www.foto-meble.pl, poprzez przesłanie Klientowi wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

4.CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
4.1 Czas realizacji konkretnego złożonego Zamówienia ustalany jest zawsze indywidualnie, określany na chwilę, w której Klient złożył Zamówienie, a ustalony przez Strony czas realizacji Zamówienia zostaje Pisemnie Potwierdzony.
4.2 Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu ostatecznego przesłania danych/materiałów potrzebnych do wykonania Zlecenia
4.3 Jakiekolwiek późniejsze zmiany w Zamówieniu, wprowadzane przez Klienta, wydłużają termin realizacji o czas, w którym one nastąpiły i powodują powstanie obowiązku pokrycia przez Klienta kosztów, które Sprzedawca już poniósł przystępując do realizacji Zamówienia w zatwierdzonym pierwotnie kształcie. Sprzedawca informuje Klienta o powstałych dotychczas kosztach i przystępuje do realizacji zmienionego Zamówienia po ich akceptacji przez Klienta.
4.4 Uzgodniony miedzy stronami czas realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia przeszkody natury wyższej po przyjęciu Zamówienia i za którą Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o zaistnieniu tego rodzaju przeszkody i o jej ustąpieniu.

5. PROJEKTY I PRAWA AUTORSKIE
5.1 Zlecenie może być zrealizowany według Projektu, którego przygotowanie Klient zleci Sprzedawcy. Cena za opracowanie Projektu ustalana jest zawsze indywidualnie. Wszelkie zmiany wprowadzane przez Klienta w opracowanym Projekcie są dodatkowo płatne i są rozumiane jako Tura Poprawek. Przez jedną Turę Poprawek należy rozumieć dowolną ilość poprawek i zmian zaproponowanych przez Klienta w jednej wiadomości e-mail lub podczas jednego spotkania z grafikiem. Kolejne poprawki, zaproponowane w następnej wiadomości do Sprzedającego, stanowić będą kolejną Turę Poprawek.
5.2 Klient po otrzymaniu każdego Projektu (wstępnego, poprawionego, ostatecznego, itd.) jest zobowiązany do sprawdzenia go pod względem merytorycznym, graficznym, ortograficznym, oraz zgodności ze złożonym przez niego Zamówieniem. W przypadku wadliwego wykonania Projektu, Klient zobowiązany jest wezwać Sprzedawcę do dokonania poprawek, wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż 2 Dni Robocze.
5.3 Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, Klient oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do dostarczonych materiałów lub posiada stosowne licencje lub zgodę na wykorzystanie przez siebie tych materiałów.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Klienta praw autorskich, praw własności przemysłowej (patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych) osób trzecich lub dóbr osobistych.
5.4 Sprzedawca nie jest zobowiązany do oceny treści zawartych w przesłanych do druku materiałach, może jednak, w przypadku stwierdzenia, że materiały dostarczone przez Klienta zawierają, według jego oceny, treści niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, odmówić wykonania Zamówienia.
5.5 Klient wyraża zgodę na wykorzystanie Zleceń wykonanych przez Sprzedawcę w materiałach informacyjnych, w tym w galerii na stronach internetowych należących do Sprzedawcy i reklamowych oraz jako próbek możliwości technicznych.
5.6 Sprzedawca może uwidocznić swoje logo bądź informację o swojej firmie na wykonanym Zleceniu.
5.7 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwa od pożądanych przez Klienta kolorów, jeżeli nie otrzyma od niego dokładnego wzorca koloru.

6. CENY I PŁATNOŚCI
6.1 Ceny produktów wskazanych na stronie internetowej www.foto-meble.pl i w siedzibie Sprzedawcy nie zawierają podatku VAT i podawane są w złotych polskich.
6.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia już złożone – cena Zlecenia uwidoczniona w chwili składania Zamówienia jest wiążąca dla obu stron i nie ulegnie zmianie.
6.3 Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
-gotówką w siedzibie Sprzedawcy;
-przelew bankowy w formie na rachunek Sprzedawcy wskazany na fakturze VAT;
6.4 Prawo własności wykonanego Zlecenia należy do Sprzedawcy do czasu otrzymania całkowitej zapłaty za wykonane Zlecenie. Do tego czasu Sprzedawca przesyła do Klienta miniatury wykonanego Zlecenia wraz ze znakiem wodnym.
6.5 Po otrzymaniu całkowitej zapłaty za wykonane Zlecenie klientowi przesyłane są pliki w wysokiej rozdzielczości, posiadające wszelkie znamiona wykonanego Zlecenia.
6.6 W przypadku przekroczenia przez Klienta terminu płatności Sprzedawca ma prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę oraz obciążenia kosztami upomnień. Zamówienia Klientów, którzy mają płatności przeterminowane o co najmniej 30 dni, bądź w przeszłości nie regulowali na czas wystawianych przez Sprzedawcę faktur, są realizowane wyłącznie po przedpłacie lub uiszczeniu gotówką całej wartości Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia kolejnego Zamówienia od Klienta zalegającego z płatnościami.
6.7 Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody przez Klienta na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, (t.j. Dz. U. 2011 r., nr 177, poz.1054 ze zm.), na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Klient w każdej chwili może złożyć oświadczenie o niewyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1 Językiem, w którym zawierane są Umowy Sprzedaży, jest język polski.
7.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy) – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie Konsumentami lub zawierających Umowy Sprzedaży przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
7.3 Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie internetowej www.foto-meble.pl oraz udostępnienia w siedzibie Sprzedawcy i mają zastosowanie do Umów Sprzedaży zawieranych po tej dacie.
7.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U.2012.1225) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 ze zm.).
7.5 Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem w pierwszej kolejności rozwiązywane będą polubownie. Strony mają 21 dni na rozwiązanie sporu w sposób polubowny, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu sprawa może zostać skierowana do sądu powszechnego. Spory z Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.